Students Evaluate Teachers

Educators often have mixed feelings about having their students evaluate them. After all, it’s inevitable that some students might use the evaluation to “vent” on a more personal level. However, most student feedback can be genuinely helpful, offering teachers a chance for self-awareness and insight that can help then become better at their jobs.

Feedback is good for students, too, because it helps them feel more fully engaged in their education. Students who feel their opinion matters are far more likely to have a personal stake in the educational process.Feedback also gives teachers concrete advice on making the education process more enjoyable and effective. Educators who are more responsive to their students stand a better chance of providing a quality educational experience.

There are also advantages for students evaluating their teachers, like educators can identify current strengths and weaknesses, and work harder in the areas that need development, or students can guide teachers towards providing educational experiences they truly enjoy, or students can highlight a teacher’s positive aspects, which can fire a teacher’s enthusiasm, or even teachers will be less likely to become complacent in their work if they know they’ll be evaluated regularly. Teacher evaluation students provide offers an excellent insight into the current effectiveness of a teacher “out in the field.” When student evaluations of teachers are given regularly, the quality of the educational experience is sure to improve for both the teacher and the students.

 

Հայերեն լեզու

Գլեւխ  1

Բաժին 1

10—20

11.

1) այծյամ,ջղային,բրաբիոն,ժողովածույում

2) բարյացակամ,արքայորդի,լռելյան,կաթսայատուն *

3) պատանյակ,սերմնացուի,միլիոն,մարմարյա

4) ռնջեղջյուր,դշխոյական,ակացիյա,ամալյա

12.

1) ողբասաց,ջրարբի,սրբապատկեր,հղփանալ

2) նրբաճաշակ,հարբեցող,արբշիռ,գրաբար *

3) երբեմնի,դարպաս,աղբարկղ,դարբին

4) արմունք,աղբյուր,անխափան,նրբագեղ

13.

1) հափշտակել, թփրտալ, ճամպրուկ, ընդհուպ

2) ծոպք, թարփ, պապակ, ճեպընթաց

3) հպանցիկ, ծոպավոր, ճողոպրել, հապշտապ *

4) դարպաս,ամպշող, թմբլիկ, ըմպանակ

14.

1) խարխափել, ծոպավոր, ճեփ-ճերմակ, թրմփալ

2) հափրուկ, երկնահուպ, սփրթնել, թրմփոց

3) շամփրել, քարակոփ, Հռիփսիմե, ոսկեծուփ *

4) կոպերիզ, երբնաթույր, հղփանալ, արփի

15.

1) շագանակագույն, զիգզագաձև, Վարդգես, վարգել *

2) ճաքճքել, նորոգել, հեղգ, դրասանք

3) ծեգ, սգազգեստ, հաքարգ, արքունիք

4) ճրագալույց, ճգնակյաց, օձիք, գոգավոր

16.

1) վարկաբեկել, սայթաքել, փակցնել, շագանակ

2) մակաղել, քողտիկ, համաճարակ, վարակ *

3) հարկահավաք, աքցան, փեղկ, անհարկի

4) դիցուք, մակույկ, նախկին, նախքան

17.

1) Հմայք, սրնքակալ, սուգ, վարակիչ

2) Սուքիաս, մեզերք, շոգեքարշ, վարկանիշ

3) կառք, չոքել, մարագ, շքերթ

4)բազրիք, ընդերք, բերանքսիվայր, տաքդեղ *

18.

1) երդիկ, եդվյալ, անդադար, որթատունկ

2) կորնթարդ, անհողդողդ, արդուկ, խորթություն

3) ստահողդ, որդնել, անդամալույծ, վարսանդ *

4) դդում, վարդյան, Տրդատ, բաղդատել

19.

1) բիրտ, թատերգություն, խախուտ, աղոթք

2) խրտվիլակ, գախտուկ, գրտնակ, զարտուղի *

3) կրտսեր, ճտքավոր, մտնոլորտ, սփրթնել

4) փտախտ, փութկոտ, քողտիկ, խոտհարք

20.

1) վաթսուն, անութ, փտեցում, փութկոտ

2) արթմնի, ակարթ, արդուկ, զվարթություն

3) զարթուցիչ, ակնթարթ, հայթայթել, խայտալ

4) ակութ, անթացուփ, երթուղի, ընթանալ *

Գլուխ 1

Բաժին 1

1-10
1․

1) ամենաէական, քրիստոնեություն, երբեւցե, ինչևէ
2) հնեաբան, պատբեշ, չէինք, առէջաթել
3) եղերերգ, ափէափ, չենք, լայնեկրան
4) դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ *
2․

1) անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրէ
2) նրբերշիկ, լայնեզր,լուսերես, անէացում
3) բազմերանգ, օրըստօրե, հրեշ, դողէրոցք
4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա *
3.

1) անօրեն, տնօրինություն, օրըստօրե, օրորել
2) մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ
3) առօրեական, աշխարհազոր, հօգուտ, հօդս ցնդել
4) ապoրինի, նախoրե, վաղoրոք, հանրoգուտ *

4.

1) հնօրյա, փայտոջիլ, միջօրեական, օրեցօր

2) նախօրոք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ

3) հանապազորդ, անօթևան, թախծօրոր, ականջօղ

4) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ *

5.

1) արագոտն, պնդօղակ, հոտընկայս, հրանոթ

2) քնքշօրոր, հնգօրյակ, վաղորդյան, նրբորեն

3) հանրօգուտ, անորակ, հատորյակ, հանապազօր

4) հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ *

6.

1) Խոչընդոտ, անընտել, ակնթարթ, մթնկա

2) Կորնթարդ,որոտընդոստ,առընթեր,սրընթաց

3) Օրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ *

4) ինքնստինքյան, լուսընկա, ճեպընթաց, մերթընդմերթ.

7.

1) Թեթևոտն, հոգեվորդի, գոտևորել, եղրևանի

2) սերկևիլ, հևք, կարևոր, հետևակ *

3) որևէ, հոգևոր, հոգեվարք, ոսկևորել

4) Բևեկնախեժ, երևույթ, գերեվարել, սեթևեթել

8.

1) արևակն, երևակել, ոսկեվազյան, գոտևորել

2) ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա *

3) եղրևանի, արևմտաեվրոպական, օթևան, արևառ

4) կարևոր, հոգեվիճակ, հոգևոր, հևիհև

9.

1) հոգեվիճակ, արևավառ, ագևոր, ոսկեվաճառ

2) կարևոր, գերեվարել, տարեվերջ, գոտևորել

3) արևմտաեվրոպական, ոսկեվարս, անձրևային, սերկևիլ

4) ագեվազ, գինեվաճառ, ուղեվճար, դափնեվարդ *

10.

1) տույժ, հեռակայել, էական, արքայորդի

2) ատամնաբույժ, Սերգեի, հայելազարդ, լռելյան

3) նայիրի, սկեսրայր, երեխայի, աղյուսակ *

4) խնայել, հետիոտն, ջղային, աշխույժ

Speed Dating

If I was looking for a partner I would not try it because I do not like getting into relationships that much nowadays, but if I were to go to speed dating I would have asked a few questions like” Do you like going out that much?” or “What sport do you like?” or “What do you like to do for fun?”. I think having such clubs like this in Armenia is stupid so no, because everyone wants to find love by their self and 3 minute time is not enough for 2 partners to interact with. And sometimes it could hurt one of the partners’ feelings because he/she might have liked the other partner but still not impressed him/her. I feel like speed dating might be fun to try, it is stupid because you are not sitting with one partner but instead there are many other table waiting for their turn, imagine sitting on the table waiting for your partner but never comes because he/she already found a match or sat with you but never picked you, you would feel very offended and hurt, and also you just wasted your time on someone who didn’t even pick you or even came near you. This is my opinion on speed dating and I prefer it not to be created in Armenia.

Tohrr Tree

In the town of Shtorashen, 37 km from the capital of Artsakh, Stepanakert, in the Martuni administrative district, there is a giant plant tree, which has even a passport as the oldest and highest tree in the USSR. Chinari tree or the people of Artsakh say Tohrr tree is around 2036, according to locals, it is the oldest tree in the former Soviet Union.
The tree has a height of more than 54 meters (about 18 storey building height), its circumferences 27 meters, the area of the tree-giant vine is 44 square meters, where more than 100 people can be accommodated, and the foliage shade occupies almost 1400 square meters. This famous Skhtashashen plane, unusually large, exceeds the Aegean Sea coast trees and the trees at the Piruze Canyon near Ashgabat. From the trees is a pouring, frosted source, Torne’s spring, which for centuries has filled the thirst of the harvester, feeding the giant chin and moving the millstone. According to the saved lithograph, the source was built by Garnik Avetisyan, Hovhannes Kisbekyan, Nerses Musayelyan and Manas Gasaryan.
The preferences of Artsakh’s “southern route” have the opportunity to see the tombstone of the Pulle Poughu, a part of Artsakh folklore, over 2000 years old Tnjri tree near the village of Skhtorashen in the Martuni region.
Sometimes, with the size of the stunning tree-giant, people leave scraps of various scars, and although the burning of candles is prohibited, as it is dangerous for the existence of a tree, visitors often light a candle on the tree. It’s hard to say why people have made a great sanctuary to the giant, but the fact that Toner tree once saw it is no longer a matter of doubt. That is why the number of tourist wishing to see Tnjri’s tree increases every year.

Dear Richard

Dear Richard,

First I wish you luck on the exams and I hope you do it well. I sometimes like to hang out with my friends but mostly I hang out with them on social media and games, I spend my weekend by playing games with my friends or hang out with my family once a time. I’m more interested in playing and chatting with my friends and my hobby is games, I’m basically a gamer. But I’d like to meet you one day after you’re exams are done, I’m often free and always on social media, so I’ll be on contact with you, and you’ll meet my family, they’d like to see you and they are friendly. I wish you every single of my luck to you for the exams , you’ll crush it , I believe in you,

Sincerely, Patrick.  

Արշակ Բ

Գահակալման սկիզբ

350 թվականին Ոսխայի ճակատամարտում հայ–հռոմեական ուժերը հաղթել են պարսից Սասանյան արքա Շապուհ Բ Երկարակյացին (309-379) և հարկադրել գերությունից ազատել հայոց թագավոր Տիրանին։ Քանի որ Տիրանը կուրացվել էր, գահաժառանգ Արտաշեսը մահացել, իսկ մյուս որդին՝ Տրդատը, պատանդ էր Բյուզանդիոնում, ուստի Հռոմի և Պարսկաստանի համաձայնությամբ թագավորել է Արշակ Բ-ն։

Արշակը չի դարձել նրանց կամակատարը. վարել է ինքնուրույն քաղաքականություն, որից վրդովված, Վալենտինիանոս I կայսրը սպանել է նրա պատանդ եղբորը՝ Տրդատին և խոշոր ուժերով հարձակվել Մեծ Հայքի վրա։ Արշակը հաշտություն է խնդրել և ճանաչել Հռոմի գերիշխանությունը։ Կայսրն իր սպանված եղբոր հարսնացու Օլիմպիային կնության է տվել Արշակին՝ իբրև երաշխիք երկու երկրների փոխհավատարմություն։ Միաժամանակ նա պատանդությունից արձակել է Տրդատի Տիրիթ և Գնել որդիներին։

Մեկ այլ վարկածի համաձայն՝ երբ Արշակը գահ է բարձրացել, սկսել է վարել հավասարակշռման քաղաքականություն, ուստի տասը հոգուց բաղկացած պատգամավորություն է ուղարկել Հռոմեական կայսրություն, որոնք դաշինք են կնքել և Հայաստան բերել Արշակի հարսնացու Օլիմպիային։ Վերջինս Կոստանդիանոս Ա Մեծ կայսեր մահացած եղբոր Կոստասի նշանածն էր, պրետորյաների պրեֆեկտ Աբլաբիոսի աղջիկը։ Համարվում է, որ այս պատգամավորության մեջ եղել է նաև Ներսեսը, ով այդ ժամանակ արքունի սենեկապետն էր։ Վերջինս մինչ այդ զինվորական էր։ Արշակի գահակալության առաջին շրջանում Ներսեսը թագավորի մերձավոր գործակիցն էր ու խորհրդատուն։ Նա կաթողիկոս է ձեռնադրվել 353 թվականին, հետևաբար այս դեպքերը տեղի են ունեցել մինչ այդ։ Սա վկայում է այն մասին, որ Արշակը գահակալելուց անմիջապես հետո պատգամավորություն է ուղարկել Հռոմ։

Գնելը, խախտելով հայրենի ավանդական կարգը, բնակվել է Այրարատ նահանգի Արագածոտն գավառի Կվաշ ավանում, կուրացված պապի՝ Տիրանի մոտ, ամուսնացել Սյունիքի նախարար Անդովկի դստեր՝ Փառանձեմի հետ, զանազան միջոցներով իր շուրջը համախմբել նախարարներին և սեպուհներին։ Գնելի կողմն է եղել նաև Արշակի հոր՝ Տիրանի և Հայոց կաթողիկոս Ներսես Ա Մեծի համակրանքը։ Զգուշանալով դավադրությունից՝ Արշակն ասպարեզից հեռացրել է թե՛ հորը, թե՛ եղբորորդիներին։ Ազատվելով իր վտանգավոր մրցակիցներից՝ թագավորն ամուսնանում է Գնելի այրի Փառանձեմի հետ՝ փորձելով սիրաշահել նրա հորը՝ Անդովկ իշխանին։ Շատ չանցած՝ ծնվում է թագաժառանգ Պապը։