Distance Learning_ “Love is Blind”

Task V. Reading

Read the story, understand it and write whether Deshi’s story will have a happy ending?

After that encounter, Deshi took permission from Helen’s father to look after her and get to know her more, and after few weeks Dashi’s personality changed, he started to take care of the house while her mother was out working, took his English lessons seriously and went to nurse Hellen. During these weeks both Deshi and Hellen got to know more about each other, and later on they became more than friends or rather couple’s.

Try to finish it as you like.
“Love is Blind” – Write your opinion about the story.
After reading the story check your understanding
1. Write a number (1–10) to put these sentences in order.
1*     He writes an email to his friend who has moved to London.
7*     He walks through the park on his way home and sees Helen.
6*     He thinks the food in the cafeteria is disgusting.
8*     He thinks about getting a classical guitar.
9*     He takes the letter across the street to the opposite building.
4*     He can’t sleep and gets up late.
10*   He picks up Helen’s white stick.
5*     He drops his schoolbag while tying his shoelaces.
2*     He tries to study phrasal verbs.                                                                           3*     He hears Helen practicing a classical piece.

2. Have you ever been in a similar situation to Deshi? What did you do? Did your story have a happy ending?

If I have to be honest I haven’t been in a similar situation to Deshi. But if I had been in a situation like Deshi’s I’d probably leave her alone for the great-or-good.

Flash Mob

I. Students learning English often misuse the words “do” and “make”. Here is a brief explanation. We use “make” when we create or construct something. For example: make dinner, make tea, make a chair, etc… Here we have the result of our activity. We use “do” for general actions or activities without specifying it. For example: do some work, do a job, do something, do everything, … There are a great number of fixed expressions with these verbs. You can study these expressions by using this link. https://www.perfect-english-grammar.com/make-or-do.html Choose the proper word: “do” or “make”.
1. It’s hard to … friends when you move to a big city.
It’s hard to make* friends when you move to a big city.
2. Tom, why have you … Mary so angry?
Tom, why have you made* Mary so angry?
3. Everyone … badly in the test. The highest grade was 70.
Everyone did* badly in the test. The highest grade was 70.
4. Would you like me to … a cup of coffee?
Would you like me to make* a cup of coffee?
5. Our washing machine … the washing properly.
Our washing machine did* the washing properly.
6. How many mistakes …you … in your dictation?
How many mistakes did* you make* in your dictation
7. ….me a favour, lend me your smartphone for a minute.
Do* me a favor, lend me your smartphone for a minute.
8. I will … my best to achieve my aim.
I will do* my best to achieve my aim.
9. I …my mind to become an architect.
I made* my mind  to become an architect.
10. They can hardly … both ends meet.
They can hardly make* both ends meet.
II. Answer the questions by using the antonyms to the underlined words (sensitive, legible, comfort, expected, possible) using prefixes like: “il, in, dis, im, un ”. E.g “Vahe, is it possible to learn English in two weeks? There is such a book “English in Two Weeks.“ I think it is impossible to learn English in two weeks”
1. Is she very sensitive to other people’s feelings.. Just on the contrary, …
Just on the contrary, she is very insensitive* to other people’s feelings.
2. Is his handwriting legible? Sometimes his handwriting …
Sometimes his handwriting is unreadable*.
3. Do you feel comfort here? Just on the contrary, …
Just on the contrary, you do feel uncomfortable* here.
4. Is it expected that the report will suggest some major reforms. How optimist you are! It is … .
How optimist you are! it is unexpected* that the report will suggest some major reforms.
5. Is it possible to finish all the work by the end of the week? I am a pessimist. It is …
I am a pessimist. It is impossible* to finish all the work by the end of the week.
III. Native speakers of the English language often use abbreviations or acronyms in their Facebook messages. Study the list of such acronyms or abbreviations and try to write the following in proper English. https://www.smart-words.org/abbreviations/text.html
1. Why R u L8?
Why are you late?
2. IRL she is more beautiful.
In real life she is more beautiful.
3. OMG, IDK wr 2g in my smmr hols.
Oh my God, I don’t know where to go in my summer holidays.
4. R Ppl becoming technological zombies?
Are people becoming technological zombies?
5. Who R u? IDK u.
Who are you? I don’t know you.
IV. Do you agree or disagree with the following statement? It is never a good idea to make judgments about people based on the way they look. Use specific reasons and details to support your answer.
I agree with the following statement. They say you should never judge a book by it’s cover which is true, since people judge you the instant they look at your appearance, or even the way you act sometimes, and the person who’s being judge might be a kindhearted, smart, or even a rich person. You might end up hurting that persons’ feeling, and then you would have misjudged him/her for a wrong or stupid reason and later on feel guilty that you’ve lost a persons trust by judging him.

English Translation

-Դուք ինձ ուշքի բերեցիք, – շշնջաց նա,- ես զգացի …:
– Դուք զգացիք, – ասաց նա՝ ձայնը կոշտ հակադրելով երաժշտության կարկաչին:

-Դուք զգացիք, որ դուք կորցնում եք ձեր կյանքի կեսը և սկսեցիք պայքարել: Դուք այս շաբաթ չեք մահանա, օրիորդ, բայց չեք ապրելու ձեզ տրված կյանքի տևողությունը:
Նրա շրթունքները սեղմվեցին, շրթներկը վաղուց անցել էր, և հետո նա այնքան արագությամբ շարժեց գլուխը, որ նրա գլխարկի այդ հիանալի կարմիր ծաղիկը ցնցվեց:
-Բայց ես  մեռնելու էի այս շաբաթ, այնպես չէ՞:
-Չեմ կարող ասել, օրիորդ, բայց դուք վատ ճանապարհ էիք ընտրել:
– Այդ դեպքում ես այդ կարճ ժամանակահատվածը կնտրեմ, – ասաց նա հաստատակամորեն և ուղղեց բարակ ուսերը:
– Ի՞նչ ես անելու, այդ դեպքում:
-Ինչպես ես ասել եմ, կգնամ Պորտլենդ, կգտնեմ Սառային: Կհասկանամ, թե ինչ անեմ իմ մնացած կյանքի հետ:
Հնչեց զանգի ձայնը՝ էլեկտրականության շաչյունի հետ:
Սիլվիան հետ նայեց:
– Տրոլեյբուսն այստեղ է, – ասաց նա, բայց փոխարենը առաջ շարժվելուն, նա բարձրացավ նստարանին, կռացավ և համբուրեց նրա այտը:
-Շնորհակալ եմ, – ասաց նա,- ես դա նկատի ունեմ:
Նա շրջվեց, հետո, մի քայլ կատարեց, ետ դարձավ, նայեց նրան ՝ հեգնական ժպիտը գունատ դեմքին:
-Ես մեքենայի ուղեվարձ չունեմ:
Նա թեթև փնչացրեց և ոտքի կանգնեց, մի ձեռքով դեռևս շոյելով  լարերը, մինչ մյուսով փորփրեց գրպանը և հանեց իր երեկոյան վաստակածը:
– Ահա:
-Դա շատ է:
-Տաքսիով գնա Սառայի տուն, երբ  Պորտլանդում լինես, – ասաց նա,- միգուցե մի բան ուտես: Նա փողը դրեց նրա ձեռքի մեջ ասելով,- վաղը ես ավելին կվաստակեմ:
Նա ծիծաղեց,- դուք ինձ համոզեցիք:
Տրոլեյբուսն եկավ զանգն հնչեցնելով, դուռը բացվեց աղմուկով:
-Միլիկեն փողոց,- բղավեց տոմսավաճառը,- բոլորը դեպի Պորտլանդ, Կոնգրես փողոց Քար բարն:
Մի երիտասարդ իջավ աստիճաններից, ոտքերի վրա օրորվելով ՝ ուղղելով գլխարկը Սիլվիայի ուղղությանբ,- օրիորդ,- հետո մի անորոշ ուղղություն վերցնելով դեպի Միլիկեն, պտույտ կատարելով Իմպերիալի անկյունով, ճանապարհվեց բլուրն ի վեր՝ դեպի հյուրանոցները:
Սիլվիան մի քայլ արեց և կանգ առավ՝ հետ նայելու:
-Արի ինձ հետ, – ասաց նա:
Նա թափահարեց գլուխը, երկու ձեռքերը լարերի վրա, և երաժշտությունը դուրս եկավ մեղմորեն գիշերվա մթության մեջ:
-Գտա ինձ անհրաժեշտ ամեն ինչ, հենց այստեղ:
-Ձեզ հաջողություն, – ասաց նա:

The Arrogant Swan (Translation)

Հեռավոր թագավորությունում կար գետ։ Այս գետը տուն եր բավական ոսկեգույն կարապների։ Կարապներն իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էին գետի ափին։ Վեց ամիսը մեկ անգամ, կարապները կը թողեյին ոսկե փետուր որպես վարձավճար օգտագործելու լիճը։ Թագավորության զինվորները հավաքում էին փետուրները և դրանք պահում արքայական գանձարանում։

Մի օր, անօթևան թռչունը տեսավ լիճը։

-Այս գետի ջուրը շատ զով է և հանգստացնող։ Ես իմ տունը կդարձնեմ այստեղ, – մտածեց թռչունը։

Հենց որ թռչունը  տեղավորվեց գետի մոտ, ոսկե կարապները նկատեցին նրան։ Նրանք եկան գոռալով։

– Այս լիճը մեզ է պատկանում։ Մենք թագավորին ոսկե փետուր ենք վճարում օգտագործելու այս գետը։ Դու այստեղ չես կարող ապրել։

-Ես անօթևան եմ, եղբայրներ։ Ես նույնպես կվճարեմ վարձը։ Խնդրում եմ ինձ ապաստան տրամադրեք, -ասաց թռչունը։

– Ինչպե՞ս կվճարես վարձավճարը, չունես ոսկե փետուրներ, -ծիծաղելով ասում էին կարապները։ Նրանք այնուհետև ավելացրեցին․

– Դադարի’ր երազել  և հեռացի՛ր։

Խոնարհ թռչունը բազմիցս աղաչեց: Բայց ամբարտավան կարապները թռչունին հեռացրին։

-Ես նրանց մի լավ դաս կտամ, -որոշեց նվաստացած թռչունը։

Նա գնաց թագավորի մոտ և ասաց։

– Ո՛վ թագավոր, ձեր գետի կարապները չարասիրտ են։ Ես հայցեցի ապաստան, բայց նրանք ասացին, որ գետը գնել են ոսկե փետուրներով։

Թագավորը զայրացած էր ամբարտավան կարապներից՝ անօթևան թռչունին վիրավորելու համար։ Նա իր զինվորներին հրամայեց ամբարտավան կարապները բերել իր արքունիք։ Որոշ ժամանակ անց բոլոր ոսկե կարապերը բերվեցին արքունիք։

Կարծում եք, արքայական գանձարանը կախված է ձեր ոսկե փետուրների՞ց: Դուք չեք կարող որոշել, թե ով  ապրի լճի կողքին: Անմիջապես հեռացեք լճից, կամ բոլորդ կգլխավեք, – գոռաց Թագավորը:

Կարապները վախից ցնցվեցին ՝ լսելով Թագավորին: Նրանք փախան, երբևէ չվերադառնալու համար: Թռչունն իր տունը կառուցեց լճի մոտ և հավերժ ապրեց այնտեղ: Թռչունը ապաստան տվեց գետի բոլոր մյուս թռչուններին:

Հաշվետվություն 2019-2020

Ես Փաթրիք Գազանճյանեմ դասարան 11-1,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր մուտք եմ գործել «Ջերմուկ» ճամբարով 2018 թվին։ Ճամբարային օրերին ծանոթացանք մասմը ուսուցիչների հետ, ծանոթացանք դպրոցի կարգ ու կանոնին։ 2 տարվա մէջ մասնակցելեմ 5 ճամբարների և 2019-2020 տարեշրջանին հաղթահարել Գութանասար սառը։ Մասնակցելեմ նայեվ Արցախի ռավմավարճական ճամպարի։

2019-2020 Տարեշրջանին չեմ կատարել բոլոր առաջադրանքներ, նախագծեր և հավելյալ վարժանքներ։

Ընտրությամբ մասնակցելեմ ՏՏ-ի դասնթացքների, ՏՏ-ում սովորելէնք արդեն css, html և javascript լեզուները։

Ծնորհակալություն

Grammar

1.‘I am very tired.’ She said she was* very tired.

2. ‘You play the piano very well.’ Mr. Jones told me I play* the piano very well.

3. ‘Can you give us a hand?’ They asked if we could* give them a hand.

4. ‘We ‘re leaving the town.’ He told me they were* leaving* the town.

5. ‘He hasn’t shaved.’ I noticed that he didn’t* shave*.

6. ‘Your parents have had an accident.’ Sally rang to say that your parents had* an accident.

7. ‘I left home at seventeen.’ Her letter said that she left* home at seventeen.

8. ‘Don’t worry! He won’t say anything to the police’. I was sure he wouldn’t* say* anything to the police.

9. ‘None of our relatives will come.’ They knew none of their relatives would* come*.

10. ‘This parcel has been opened at the customs.’ I could see the parcel open* at the customs.

Հայոց Լեզու

76-80

76)

3) ՅԾ-340

77)

1) ՇԺԵ, ՐՇ, ՅՄ

78)

———————

79)

2) երկուսի

80)

4) ընթանալ, ընթացակարգ, ընթացիկ, ընթացք

 

Davit Bek

Davit Bek was an Armenian military commander and one of the most prominent military figures of the Armenian liberation movement of the 18th century.

After the fall of the Safavid in 1722, Davit Bek established himself as leader of the defenses of the local Armenians of Syunik and Kapan during the Ottoman Turkish invasion and the attacks of the local Muslim tribes. Davit was successful in preventing the various Muslim tribes from making proper territorial gains. In 1727, in order to put a halt to the Ottoman approach in the area, king Tahmasp II appointed Davit as the governor of the area, and gave him the right to administer the area as a vassal Armenian principality under Iranian control.

In 1726-28, the local Armenians under the leadership of Davit Bek went to war with Turkish armies at Halidsor and had showed great military competence and valor by defeating them easily.

Students Evaluate Teachers

Educators often have mixed feelings about having their students evaluate them. After all, it’s inevitable that some students might use the evaluation to “vent” on a more personal level. However, most student feedback can be genuinely helpful, offering teachers a chance for self-awareness and insight that can help then become better at their jobs.

Feedback is good for students, too, because it helps them feel more fully engaged in their education. Students who feel their opinion matters are far more likely to have a personal stake in the educational process.Feedback also gives teachers concrete advice on making the education process more enjoyable and effective. Educators who are more responsive to their students stand a better chance of providing a quality educational experience.

There are also advantages for students evaluating their teachers, like educators can identify current strengths and weaknesses, and work harder in the areas that need development, or students can guide teachers towards providing educational experiences they truly enjoy, or students can highlight a teacher’s positive aspects, which can fire a teacher’s enthusiasm, or even teachers will be less likely to become complacent in their work if they know they’ll be evaluated regularly. Teacher evaluation students provide offers an excellent insight into the current effectiveness of a teacher “out in the field.” When student evaluations of teachers are given regularly, the quality of the educational experience is sure to improve for both the teacher and the students.

 

Հայերեն լեզու

Գլեւխ  1

Բաժին 1

10—20

11.

1) այծյամ,ջղային,բրաբիոն,ժողովածույում

2) բարյացակամ,արքայորդի,լռելյան,կաթսայատուն *

3) պատանյակ,սերմնացուի,միլիոն,մարմարյա

4) ռնջեղջյուր,դշխոյական,ակացիյա,ամալյա

12.

1) ողբասաց,ջրարբի,սրբապատկեր,հղփանալ

2) նրբաճաշակ,հարբեցող,արբշիռ,գրաբար *

3) երբեմնի,դարպաս,աղբարկղ,դարբին

4) արմունք,աղբյուր,անխափան,նրբագեղ

13.

1) հափշտակել, թփրտալ, ճամպրուկ, ընդհուպ

2) ծոպք, թարփ, պապակ, ճեպընթաց

3) հպանցիկ, ծոպավոր, ճողոպրել, հապշտապ *

4) դարպաս,ամպշող, թմբլիկ, ըմպանակ

14.

1) խարխափել, ծոպավոր, ճեփ-ճերմակ, թրմփալ

2) հափրուկ, երկնահուպ, սփրթնել, թրմփոց

3) շամփրել, քարակոփ, Հռիփսիմե, ոսկեծուփ *

4) կոպերիզ, երբնաթույր, հղփանալ, արփի

15.

1) շագանակագույն, զիգզագաձև, Վարդգես, վարգել *

2) ճաքճքել, նորոգել, հեղգ, դրասանք

3) ծեգ, սգազգեստ, հաքարգ, արքունիք

4) ճրագալույց, ճգնակյաց, օձիք, գոգավոր

16.

1) վարկաբեկել, սայթաքել, փակցնել, շագանակ

2) մակաղել, քողտիկ, համաճարակ, վարակ *

3) հարկահավաք, աքցան, փեղկ, անհարկի

4) դիցուք, մակույկ, նախկին, նախքան

17.

1) Հմայք, սրնքակալ, սուգ, վարակիչ

2) Սուքիաս, մեզերք, շոգեքարշ, վարկանիշ

3) կառք, չոքել, մարագ, շքերթ

4)բազրիք, ընդերք, բերանքսիվայր, տաքդեղ *

18.

1) երդիկ, եդվյալ, անդադար, որթատունկ

2) կորնթարդ, անհողդողդ, արդուկ, խորթություն

3) ստահողդ, որդնել, անդամալույծ, վարսանդ *

4) դդում, վարդյան, Տրդատ, բաղդատել

19.

1) բիրտ, թատերգություն, խախուտ, աղոթք

2) խրտվիլակ, գախտուկ, գրտնակ, զարտուղի *

3) կրտսեր, ճտքավոր, մտնոլորտ, սփրթնել

4) փտախտ, փութկոտ, քողտիկ, խոտհարք

20.

1) վաթսուն, անութ, փտեցում, փութկոտ

2) արթմնի, ակարթ, արդուկ, զվարթություն

3) զարթուցիչ, ակնթարթ, հայթայթել, խայտալ

4) ակութ, անթացուփ, երթուղի, ընթանալ *